Politika privatnosti

Info mreža i portal ODBRANA (Odbrana.info) poštuju privatnost svojih korisnika i posjetilaca portala.

1. KOJU VRSTU PODATAKA O LIČNOSTI KORISTIMO?

Nećemo prikupljati vaše lične podatke prilikom posete našem portalu osim u slučaju kada lično obezbedite te podatke. Informacije koje se skupljaju se i automatski čuvaju.
Ukoliko tokom posete sajtu Odbrana.info posetilac ne radi ništa osim kretanja kroz stranice i preuzimanja informacija, automatski ćemo prikupiti određene informacije. Ove informacije vas ne identifikuju lično.
Podaci koje skupljamo su sledeći:
– Domen i IP adresa
– Vrstu browser-a i operativnog sistema pomoću kojeg je pristupljeno našem sajtu
– Vreme pristupa i dužinu posete
– Strane koje posećujete
– Ukoliko ste linkovali naš portal sa nekog drugog sajta, adresu tog sajta
– Ukoliko nam sami prosledite informacije
Ukoliko odlučite da nam sami pružite informacije slanjem e-maila ili popunjavanjem formulara na našem sajtu, koristićemo te informacije samo kako bismo bili u poziciji da vam lakše pomognemo.
Vaši podaci će biti dati na uvid nadležnim državnim organima samo ako smo zakonom obavezani da to uradimo.

2. U KOJE SVRHE I NAMENE KORISTIMO LIČNE PODATKE?

• Prikupljanje podataka radi obezbeđivanja, održavanja, i poboljšavanja usluga koje pružamo
• Prikupljanje podataka koji prate korišćenje usluga, radi merenja metrika
• Prikupljanje podataka u vezi sa greškama sistema radi otkrivanja, sprečavanja, otklanjanja, i rešavanja tehničkih problema.
• Prikupljanje podataka vezanih za marketing i oglašavanje (performanse i metrike oglasa).
• Prikupljanje podataka vezanih za personalizovano oglašavanje (oglašavanje prve i treće strane).
Namena 1: Skladištenje i/ili pristup informacijama na uređaju
Posebna odlika 1: Korišćenje podataka preciznog geografskog lociranja
Namena 2: Odabir osnovnih oglasa
Namena 3: Pravljenje personalizovanog profila za oglase
Namena 4: Odabir personalizovanih oglasa
Namena 5: Pravljenje personalizovanog profila za sadržaj
Namena 6: Odabir personalizovanog sadržaja
Namena 7: Merenje performansi oglasa
Namena 8: Merenje performansi sadržaja
Namena 9: Primena tržišnog istraživanja zarad uvida u publiku
Namena 10: Razvijanje i poboljšanje proizvoda

Legitimna Namena 8: Merenje performansi sadržaja
Legitimna Namena 7: Merenje performansi oglasa
Legitimna Namena 2: Odabir osnovnih oglasa
Legitimna Namena 9: Primena tržišnog istraživanja zarad generisanja uvida u publiku
Legitimna Namena 10: Razvijanje i poboljšanje proizvoda
Posebna Namena 1: Osigurati bezbednost, sprečiti prevaru i otkloniti greške
Posebna Namena 2: Tehnički dostaviti oglase ili sadržaj

Za Aplikacije – Data collection
Aplikacija prikuplja 5 vrsta podataka: Interakcija sa proizvodom, Oglasni podaci, Podaci o greškama, Podaci o performansama, Ostali dijagnostički podaci
Zakonski osnov obrade podataka o ličnosti je vaš pristanak kao lica na koje se podaci odnose, izvršenje ugovorne obaveze kao i legitimni interes rukovaoca iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: ZZPL).

3. KO IMA PRISTUP LIČNIM PODACIMA?

Unutar naše Kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za za koju su podaci o ličnosti prikupljeni.
Info mreža, kao deo grupacije privrednih društava, može prosleđivati podatke svojim povezanim licima, kada je to neophodno i uvek u okviru našeg legitimnog interesa i definisane svrhe.
Novoosnovani entiteti ili entitet sticaoca vlasništva nad Info mrežom, ukoliko je Info mreža uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu.
Naši partneri, koji za Info mrežu vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavaju softvere u kojima se pohranjuju podaci.
(marketing, analitika, tehnička podrđka i održavanje)
Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.
Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.
Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili vaše lične podatke. U situacijama kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu radi neko treće pravno lice kao obrađivač, ugovorom regulišemo odnose sa obrađivačima, kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite. oju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

4. KOME I KADA SE MOŽE VRŠITI PRENOS PODATAKA?

Vaši podaci mogu biti preneti našim pouzdanim partnerima koji obrađuju lične podatke u naše ime, uključujući provajdere IT, marketinške agencije kao i druge naše pouzdane partnere.U slučaju prenosa podataka, mi ćemo zahtevati da naši pouzdani partneri čuvaju tajnost i bezbednost podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti.
Mi možemo preneti podatke o ličnosti u jurisdikcije koje ne obuhvataju mesto prebivališta korisnika, ali mi to radimo isključivo u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. Kada prenosimo podatke o ličnosti u druge jurisdikcije, mi to radimo u skladu sa zahtevima važećeg zakona.
Prenos podataka izvan EEA
Naši partneri su registrovani uglavnom u državama Evropskog ekonomskog područja (EEA) ili u Švajcarskoj, odnosno u državama koje ispunjavaju odgovarajući nivo zaštite podataka o ličnosti. Neki naši pouzdani partneri, npr. Google, nalaze se izvan EEA. U vezi sa prenosom vaših podataka izvan EEA, partneri garantuju da pružaju garanciju visokog nivoa zaštite ličnih podataka, što podrazumeva korišćenje Standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane Evropske komisije za prenošenje u zemlje koje nisu označene kao zemlje koje pružaju adekvatan nivo zaštite, koje definišu naše visoke standarde za obradu podataka o ličnosti.

5. KOLIKO DUGO ČUVAMO LIČNE PODATKE?

Lične podatke korisnika zadržavamo ne duže nego što je potrebno u pogledu svrhe za koje su prikupljeni podaci ili za koje se ti podaci dalje obrađuju.
Kriterijumi za određivanje vremena tokom koga čuvamo ove podatke su:
Neophodnost zadržavanja uskladištenih ličnih podataka s ciljem pružanja usluga uspostavljenih sa korisnikom.
Da bi se zaštitio legitimni interes Rukovalaca.
Postojanje specifičnih zakonskih obaveza koje obradu i srodno skladištenje zahtevaju u određenom vremenskom period

Vaši podaci će biti obrađivani do:
– u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost,
– u slučaju potrebe da se Vaši podaci koriste za realizaciju ugovora, do isteka trajanja ugovorne obaveze
– ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, i to do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti,
– za poreske i računovodstvene svrhe u meri i u roku, koji je u skladu sa drugim važećim propisima.

6. KOJE MERE PREDUZIMAMO DA ZAŠTITIMO LIČNE PODATKE?

Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo lične podatke korisnika od nenamerne ili nezakonite obrade, tako što smo obezbedili:
Da lični podaci korisnika budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa ili unošenja izmena.
Da se sačuva poverljivost ličnih podataka korisnika.
Čuvanje raspoloživosti ličnih podataka korisnika.
Dobavljači i klijenti dobijaju instrukcije o tome kako da čuvaju lične podatke korisnika.
Stvarno kršenje ili sumnja da je došlo do kršenja bezbednosti podataka se prijavljuje u skladu sa važećim zakonom.
Svi lični podaci skladište se u bazi podataka koja se nalazi na posebnom serveru za čiji pristup i rukovanje je potrebno posebno ovlašćenje.

7. BRISANJE LIČNIH PODATAKA

Svaki korisnik platforme ima mogućnost da u bilo kom trenutku zatraži brisanje svojih ličnih podataka u skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – Regulation ((EU) 2016/679 – GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, što podrazumeva brisanje email adrese, lozinke i svih ostavljenih ličnih podataka korisnika na nivou baze podataka.
U svakom trenutku iz opravdanih razloga, Rukovalac može obrisati lične podatke korisnika uz slanje obaveštenja korisniku u elektronskom formatu da su njegovi lični podaci izbrisani iz Joberty Technologies doo baze podataka. Dodatno, ukoliko je korisnik kompanijskog naloga svojevoljno ostavio i kontakt telefon i ime i prezime kontakt osobe i ti podaci na zahtev korisnika kompanijskog naloga će biti obrisani iz baze podataka.

8. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), imate sledeća prava u odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka i od strane naših pouzdanih partnera:
– pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,
– pravo na zahtevanje ispravke podataka,
– pravo na brisanje podataka,
– pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,
– pravo ograničavanja obrade podataka.

U svakom od ovih slučajeva korisnici mogu da pošalju email na zastitapodataka@odbrana.info, ako žele da iskoriste neko od svojih prava ili ukoliko imaju dodatna pitanja u vezi sa privatnošću, a koja se mogu odnositi na:
Pristup – korisnici imaju pravo da zahtevaju pristup svojim ličnim podacima koje čuvamo i da saznaju detalje o tome koje podatke prikupljamo i za koju svrhu koristimo, kao i druge informacije predviđene Zakonom.
Ispravka – mi preduzimamo primerene mere da obezbedimo da informacije koje o korisnicima čuvamo budu tačne i kompletne, ali korisnici mogu zatražiti da se one dopune ili isprave.
Brisanje – u nekim slučajevima, korisnici imaju pravo da traže da se lični podaci izbrišu, kao na primer, kada ne postoji više prvobitna potreba da se čuvaju lični podaci koje smo prikupili ili kada povlačite svoju saglasnost. Međutim, to se mora uskladiti sa drugim činiocima. Na primer, možda nećemo moći da ispunimo vaš zahtev zbog određenih zakonskih ili regulatornih obaveza.
Ograničavanje vršenja obrade – u nekim slučajevima, korisnici imaju pravo da traže da se ograniči obrada njihovih ličnih podataka, na primer, kada smatraju da su lični podaci koje čuvamo netačni ili kada misle da više nije potrebno da ih čuvamo.
Prenosivost podataka – u nekim slučajevima, korisnici imaju pravo da traže da izvršimo prenos ličnih podataka koji su nam dostavljeni. Podaci se mogu dostaviti samim korisnicima ili trećim licu po zahtevu korisnika.
Prigovor – korisnici imaju pravo da ulože prigovor na obradu koju vršimo po osnovu našeg zakonskog interesa. Osim ako za obradu podataka postoji izričit zakonski osnov, mi ćemo prestati sa obradom ličnih podataka na osnovu prigovora koji je korisnik uložio. Međutim, molimo korisnike da imaju u vidu da možda nećemo biti u mogućnosti da pružimo određene usluge ili pogodnosti ako ne budemo mogli da za te svrhe vršimo obradu neophodnih ličnih podataka.
Povlačenje saglasnosti – može se dogoditi da u određenim slučajevima od korisnika tražimo saglasnost za obradu ličnih podataka. U tom slučaju, korisnici imaju pravo da u bilo kom trenutku povuku svoju saglasnost.
Na zahtev korisnika ćemo odgovoriti u skladu sa važećim zakonom.

9. KOLAČIĆI

Kolačić („cookie“) je mala datoteka tj.fajl koji internet portal odn.sajt Odbrana.info postavlja na vaš kompjuter kako bi mogao da zapamti specifična podešavanja vaše sesije dok ste u poseti sajtu. Kolačići se koriste u cilju identifikacije prijavljenog korisnika, a u svrhu prikazivanja relevantnih informacija koje odgovaraju interesovanjima korisnika. Takođe, kolačići Vam omogućavaju da gledate video zapise i koristite alate sa društvenih mreža, i pružaju Vam pomoć pri popunjavanju formulara.
Vaš kompjuter će deliti podatke samo sa sajtom koji ga je postavio i ni jedan drugi sajt mu ne može pristupiti. Odbrana.info može koristiti cookie-je za tehničke potrebe kako bi vam pružio bolju navigaciju kroz sajt ili vam omogućio da prilagodite korišćenje sajta svojim potrebama. Ukoliko ne želite da imate cookie-je na svom kompjuteru, možete isključiti ta podešavanja u svom browser-u. To, međutim, može imati uticaja na funkcionisanje Odbrana.info portala.
Korišćenjem portala Odbrana.info korisnik pristaje na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može da pristupa portalu , ali neke od opcije neće biti dostupne.

10. DODATNA PITANJA I NEDOUMICE

Korisnici mogu kontaktirati Rukovaoca podataka u vezi sa obradom ličnih podataka slanjem poruke na email : zastitapodataka@odbrana.info
Ova Pravila o privatnosti možemo da ažuriramo s vremena na vrijeme. Ažurirana Pravila o privatnosti postavljaćemo na odgovarajuće internet stranice Info mreže ili ćemo Vam ih na zahtjev slati.
Druga mogućnost koju korisnici imaju je da ulože žalbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na lične podatke

12.IZMENE OVIH PRAVILA O PRIVATNOSTI

Ova Pravila o privatnosti možemo da ažuriramo s vremena na vreme. Ažurirana Pravila o privatnosti postavljaćemo na internet portalu Odbrana.info

Nazad