Društvo

Opština Bar projektovala budžet za 2024. na 45 miliona evra

Foto: Borba

Opština Bar projektovala je u svojoj kasi za narednu godinu prihode od 45 miliona evra, što je 13,4 miliona (42,37 odsto) više u odnosu na ovu godinu.

Iz Opštine kojom rukovodi predsjednik Dušan Raičević (DPS) pojasnili su u Nacrtu odluke o budžetu za narednu godinu da je ona zasnovana na mjerama budžetske politike koja ima za cilj uspostavljanje održivog sistema finansija, gdje će se iz ostvarenih prihoda pokriti svi tekući rashodi, otplata duga i obezbijediti novac za kapitalne investicije.

O Nacrtu odluke treba da se izjasne odbornici barskog parlamenta.

U skadu sa zakonom o finansiranju lokalne samouprave Opština se finansira iz sopstvenih, zakonom ustupljenih prihoda, Egalizacionog fonda i budžeta države.

Prema nacrtu odluke Opština najviše novca očekuje od sopstvenih prihoda i to 19 miliona evra (porez na nepokretnost, na dohodak fizičkih lica, administrativne, komunalne, turističke takse, naknade…). U poređenju sa ovogodišnjim budžetom očekuje se po milion više po osnovu naplate poreza na nepokretnost koji je projektovan na 9,5 miliona i od naknada koje su projektovane na 6,6 miliona.

Od ustupljenih prihoda očekuje se 8,1 milion, što je oko dva miliona više nego ove godine. Najveća suma od ustupljenih prihoda se očekuje od poreza na dohodak fizičkih lica 3,8 miliona, na promet nepokretnosti tri miliona, a od koncesionih naknada 1,16 miliona.

Lokalna uprava će prenijeti u narednu godinu 15 miliona, iz donacija očekuje 300.000 eura. Transferi su planirani na 2,25 miliona, od čega se 2,1 milion odnosi od Egalizacioni fond, a taj novac uplaćuje Ministarstvo finansija po planu akontativne raspodjele za narednu godinu koji se računa po indeksu razvijenosti opština.

“Plan akontativne raspodjele novca Egalizacionog fonda opštinama za 2024. godinu, u iznosu od 38,5 miliona biće raspodijeljen na 18 opština čiji indeks razvijenosti je manji od 100, te će iznos od 2,15 miliona pripasti Opštini Bar. Taj novac će biti upotrijebljen za poboljšanje uslova u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama na teritoriji opštine Bar”, navodi se u Nacrtu odluke o budžetu.

Kapitalni izdaci veći za 8,5 miliona

Na rashodnoj strani od planiranih 45 miliona evra za kapitalne izdatke je namijenjeno 23 miliona evra i oni su veći u odnosu na ovogodišnje za 8,5 miliona. Druga najveća stavka na rashodnoj strani su izdaci za bruto zarade koji su sa ovogodišnjih 4,4 miliona povećani na 5,7 miliona, povećani su transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru sa tri na četiri miliona u narednoj godini, za milion je veća i stavka “ostali transferi” koja je projektovana na skoro četiri miliona evra.

Na neto plate zaposlenih planirano je da se 4,15 miliona, što je skoro milion više nego ove godine.

“Do uvećanja izdataka za zarade došlo je zbog primjene Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa koji je stupio na snagu 15. 2. 2023. godine, a kojim su uvećani koeficijenti za obračun zarada zaposlenih čija su zvanja utvrđena u okviru kategorija ekspertsko-rukovodni kadar, ekspertski kadar i izvršni kadar. Osim toga u okviru novca za bruto zarade planiran je i novac i za zarade određenog broja izvršilaca koji će biti angažovani na poslovima utvrđivanja i naplate poreza na promet nepokretnosti, s obzirom da je novim Zakonom o porezu na promet nepokretnosti predviđeno da utvrđivanje, kontrolu i naplatu ovog prihoda, od 1. 1. 2024. godine, vrši organ lokalne uprave nadležan za poslove lokalnih javnih prihoda, te za angažovanje lica u Službi zaštite i spašavanja u toku ljetnje sezone”, pojašnjeno je u Nacrtu odluke u kojoj se navodi da će se na naknade odbornicima potrošiti 150.000 evra.

Trošak za usluge je povećan sa 688 hiljada na skoro 875 hiljada, subvencije rastu sa 570 hiljada na 730 hiljada, ostali izdaci sa 507 hiljada na 720 hiljada.

Na stavci “ostalih rashoda” za ugovore o djelu će se potrošiti 240.000 evra, dok je u ovogodišnjem budžetu ugovorcima namijenjeno 77 hiljada. Iz lokalne uprave pojašnjavaju da će najveći dio novca po osnovu ugovora o djelu biti potrošen na angažovanje osoba za uručivanje poreskih i taksenih rješenja za 2024. godinu, u cilju obezbjeđivanja kvalitetnijeg uručivanja istih.

“Takođe, značajan dio planiranog novca odnosi se na angažovanje osoba za sprovođenje međunarodnih projekata za koje se novac obezbjeđuju iz tekućih donacija”, piše u odluci.

150.000 će se potrošiti za naknade odbornicima koje će biti po 300 evra mjesečno

Za socijalnu zaštitu je namijenjeno 221,5 hiljada, dok je ovogodišnji trošak projektovan na 50 hiljada evra.

Prenijeće 15 miliona u kapitalni budžet iz ove godine

Opština je na stavci kapitalnih izdataka planirala da iz ove godine prenese 15 miliona evra i taj prihod će činiti 65,22% ukupnih primitaka kapitalnog budžeta.

“U drugoj polovini 2023. godine je od strane značajnog broj investitora, pretežno sa prostora DUP-a “Topolica IV” i DUP-a “Ilino”, izvršeno plaćanje obaveza po osnovu ugovorene naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, tako da se taj novac prenosi u 2024. godinu i planiran je za izgradnju potrebne lokalne infrastrukture prema urbanističkim parcelama na kojima se grade objekti u skladu sa usvojenom planskom dokumentacijom”, piše u nacrtu odluke.

Izdaci za lokalnu infrastrukturu planirani su u iznosu od 17,2 miliona i učestvuju sa 68,39% u ukupnim planiranim izdacima kapitalnog budžeta za 2024. godinu. “Izdaci za lokalnu infrastrukturu odnose se na izgradnju putne mreže, izdatke za javnu rasvjetu, izdatke za vodosnabdijevanje i izgradnju kanalizacije, otkup zemljišta u postupku eksproprijacije i izradu projektno-tehničke dokumentacije”, navodi se u nacrtu odluke.

Komentarišite
Pretplati se na Dnevne Novosti Newsletter!
Obavestite me >
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare
Nazad